حتی اگر جوان باشی ، دنیا محل گذره

پیر و جوان نمیشناسه ، دنیا محل گذره